SK | EN

Anténa CONFERENCE! 2.ročník

2.ročník odbornej konferencie siete Anténa si kladie otázku: Je predstava budúcnosti možná ? 

Zámerom 2. ročníka konferencie siete Anténa je pokus o spoločné hľadanie odpovedí na otázky o udržateľnosti a rozvoji kultúry v kontexte globálneho sveta - jeho stavu, vyhliadok a možností kultúrnych aktérov ovplyvňovať ho na lokálnej úrovni. 

 

23-24. september 2021 

Nová Cvernovka, Bratislava

Vstupné na prvý deň podujatia je 7 eur. Predpredaj:

VSTUPENKY

Program konferencie

1.deň, 23.9.2021

Otvorenie konferencie

9:45-10:00

 

Kultúra udržateľnosti /// Planéta, demokracia, dôvera - zvládneme to?

10:00 - 12:00


Úvodný príspevok k téme: Michal Hvorecký 

Panelová diskusia, hostia: Robert Repka (dramaturg, kultúrne centrum Diera do sveta), Michal Hvorecký (spisovateľ, publicista, prekladateľ, riaditeľ knižnice Goethe-Institut, Bratislava), Lýdia Grešáková (sociologička, výskumníčka, publicistka, Spolka), 

Moderátor: Laco Oravec

 

Ostatná správa medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy z augusta tohto roka svojou naliehavosťou nevyvoláva žiadne pochybnosti o nevyhnutnej potrebe zásadných politických, spoločenských a ekonomických zmien vo vzťahu k ďalšej udržateľnosti života na Zemi ako ho poznáme. Podľa vedeckej komunity aj pandemická globálna kríza v užšom zmysle súvisí s ľudským konaním - v tomto prípade jeho vplyvom na úbytok biodiverzity - a môže byť iba akousi predzvesťou ďalších vážnych kríz a katastrof, pričom mnohé sa v rôznych častiach sveta už na lokálnej úrovni odohrávajú. Nárast nerovnosti, politická nestabilita, obrovské skupiny ľudí utekajúcich pred vojnami či výčinmi počasia, úbytok spoločenskej dôvery a rovnako dôvery v demokraciu sú sprievodnými javmi bezprecedentnej hrozby v podobe globálnej klimatickej krízy.  Otázkou je, akú rolu pri tomto stave sveta a jeho vyhliadok môže zohrávať kultúra.        

 

 • Čo sme sa mohli v širšom zmysle naučiť vďaka zmenám, ktoré priniesla globálna pandemická kríza? 

 • Čo ďalšie môžeme očakávať a potrebujeme vedieť, aby sme sa dokázali lepšie pripraviť?

 • Čo potrebujeme robiť inak a lepšie, aby sme efektívnejšie prispievali k záchrane planéty? 

 • Ako súčasný globálny vývoj ovplyvňuje vyhliadky demokracie, ktorej výsadám sa v našej časti sveta tešíme? 

 • Dokážeme vôbec ako kultúrni aktéri prispievať k jej prehlbovaniu a  zlepšovaniu spoločnosti? Čím a ako môžeme z perspektívy kultúrnych aktérov intenzívnejšie prispievať k rozvoju dôvery, spolupatričnosti a solidarity v snahe odvrátiť jej prebiehajúci rozpad? 

 • A záleží nám na tom? Kultúra udržateľnosti /// Stagnácia v projektovom provizóriu, alebo systematický rozvoj?

13:00-15:00

 

Úvodný príspevok k téme: Bohdan Smieška, platforma KU.BA
Panelová diskusia, hostia: Katarína Hrdá Trnovská (riaditeľka, Galéria mesta Bratislavy), Michal Nižňan (Ministerstvo kultúry SR), Jozef Kovalčík (riaditeľ Fondu na podporu umenia), Zuzana Psotková (generálna manažérka, Tabačka Kulturfabrik)
Moderátor: Bohdan Smieška

 

Pandemická kríza vyostrila viaceré dlhodobé problémy systémovej povahy, ktoré bránia profesionálnym subjektom najmä z prostredia nezriaďovanej kultúry stabilizovať svoju činnosť a systematicky sa venovať svojmu komplexnému rozvoju. Rôznemu spektru problémov čelia aj príspevkové kultúrne inštitúcie. Sú to najmä administratívne obmedzenia ale často aj nedostatočná finančná podpora od zriaďovateľa, ktoré sa v praxi len ťažko prekonávajú a obmedzujú ich operatívnosť v hospodárení i v samotnej činnosti. Ministerstvo kultúry SR nedávno predstavilo svoj zámer pripraviť novú štátnu verejnú politiku v oblasti kultúry v podobe Stratégie rozvoja kultúry do roku 2030. Kľúčovou otázkou sa javí, z akého typu poznania a skúsenosti bude táto stratégia vychádzať a ako bude brať do úvahy potreby vnútorne výrazne diferencovaného kultúrneho sektora  a jednotlivých kultúrnych aktérov vychádzajúcich z odlišného inštitucionálneho prostredia.        

   

 • Aké typy dlhodobých cieľov si vytyčujeme a aké miesto medzi nimi majú ciele súvisiace s vlastným inštitucionálnym rozvojom, resp. samotnou udržateľnosťou? 

 • Čo sú kľúčové prekážky stabilizácie a ďalšieho rozvoja zriaďovaných aj nezriaďovaných kultúrnych inštitúcií? 

 • Akú budúcnosť kultúry a nášho miesta v nej chceme vidieť, alebo si dokážeme predstaviť? 

 • Čo v tejto súvislosti potrebujeme redefinovať a ako? 

 • Aký typ reformy potrebuje slovenská kultúra ako celok, vzhľadom na to, že ideálne podmienky na svoj rozvoj nemajú ani zriaďované, ani nezriaďované kultúrne inštitúcie? 

 • Dokážeme vôbec širšej verejnosti sprostredkovať koncept významu a hodnoty kultúry? 

 • Aké nové typy vzťahov potrebujeme rozvíjať so svojím publikom a ako to robiť? 

 

Kultúra udržateľnosti /// Ako to celé prežiť?

15:30-17:15

Úvodný príspevok k téme: Milan Zvada
Panelová diskusia, hostia: Milan Zvada (dramaturg a prekladateľ, kultúrne centrum  Záhrada), Péter Hunčík (psychiater a spisovateľ), Emília Rigová (umelkyňa, performerka)

Moderátor: Patrik Krebs, Divadlo bez domova

 

Dodnes sa mnohé nezávislé kultúrne subjekty, ktorých umelecká zakotvenosť na scéne je potvrdená rokmi ich existencie i uznaním kritiky a publika, boria s problémami v podobe neadekvátnych alebo nákladných priestorov či zastaranej technickej infraštruktúry. Odhliadnuc od  limitovanej materiálnej dimenzie ich existencie je však ešte charakteristickejším javom problém prekarizovaných, nízko platených pozícií vo všetkých profesiách - od umeleckých, cez prevádzkovo produkčné a technické, až po akútny nedostatok ľudských kapacít potrebných na kvalitné riadenie rozvoja organizácií. Všetci robia všetko a veľa a navyše je často potrebný ešte nejaký ďalší úväzok navyše, aby bolo na odvody či nájom.

 • Ako zvládať tlak a úzkosť prameniacu z permanentného provizória? 

 • Ako nevyhorieť, či nezblázniť sa? 

 • Dokážeme si navzájom pomáhať? 

 • A spočíva nádej na možnú revitalizáciu v kolektívnej či individuálnej pomoci, alebo v systémových inštitucionálnych alebo spoločenských zmenách? 

 

2. deň, 24.9.2021

Interaktívny workshop: Hľadanie zdieľaných predstáv budúcnosti - lektor: Patrik Krebs

9:00 - 12:30

Dizajn zážitkového workshopu by mal prispieť k lepšiemu porozumeniu aktérov pôsobiacich v prostredí nezávislej kultúry obmedzeniam, ktoré sú prekážkami ich ďalšieho individuálneho aj inštitucionálneho rozvoja. V projektívnej časti by mal vytvoriť priestor na skupinovú aktivitu zameranú na pozitívne formulovanie budúcnosti v tomto kontexte, pričom sa môže jednať tak o veľmi konkrétne predstavy, ako i o asociatívne predstavy zahrňajúce široké spektrum toho, čo vnímame ako kultúru. 

Dôležitý je proces, hra, imaginácia a zážitok, nie výsledok. Maximálny počet účastníkov 15. 

 

Organizátor:

 
Spoluorganizátori:

Malý Berlín

 

Nová Cvernovka 

 

Z verejných zdrojov konferenciu podporili:

Nadácia mesta Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

 

 

 

Partneri:

 

 

 

Gastro partner

 

Na stiahnutie:

• Keynote speech_Milan Zvada_Ako to celé prežiť?  (DOCX)