SK | EN

Kto sa môže uchádzať o členstvo?

Riadnymi členmi môžu byť také právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti nezávislej kultúry na Slovensku a spĺňajú nasledovné kritériá:

- neboli zriadené za účelom vytvárania zisku a ich hlavná činnosť nie je vykonávaná za účelom zisku

- vykonávajú aktivity počas celého roka (kontinuálne) a nevenujú sa iba jednorázovým akciám

- prevádzkujú stály priestor, určený primárne na realizáciu aktivít v oblasti nezávislej kultúry

- vykonávajú svoju činnosť na profesionálnej báze

- vznikli ako občianska iniciatíva a nie sú zriaďované orgánmi štátnej správy ani samosprávy

- v čase podania prihlášky majú za sebou históriu aspoň 3 rokov od začiatku kontinuálnej činnosti.  

Pridruženými členmi siete môžu byť právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti kultúry na Slovensku a spĺňajú nasledovné kritériá:

- vykonávajú svoju činnosť na profesionálnej báze

- ich hlavná činnosť nie je vykonávaná za účelom zisku

- v čase podania prihlášky majú za sebou históriu aspoň 3 rokov od začiatku kontinuálnej činnosti.  

 

Súčasťou prihlasovacieho procesu pre nových členov je návšteva zástupcov siete v organizácii a vypracovanie správy ako podkladu pre hlasovanie o prihláške na valnom zhromaždení.

V roku 2022 má Anténa 20 riadnych a 9 pridružených členov.

Priateľstvo je mimoriadna forma členstva pre fyzické osoby, o ktorú nemožno požiadať. Takéto členstvo navrhuje a schvaľuje valné zhromaždenie Antény. 

Prečo sa stať členom?

STRETNUTIA

Stretnutia sa konajú dva krát ročne vždy v rôznych častiach Slovenska. Cieľom stretnutí je jednak zdieľanie informácií a aktualít jednotlivých členov, debata a o súčasnom vývoji kultúry na Slovensku, riešenie prípadných problémov centier,  organizovanie workshopov a seminárov na stretnutiach za účasti mladých profesionálov na rôzne témy (podľa potrieb centier), neformálny networking a terapeutické aktivity. Viac v sekcii STRETNUTIA.

ZDIEĽANIE KNOW-HOW

Pomoc pri otázkach a problémoch v súvislosti s Vašou činnosťou. Ak prechádza Vaše centrum komplikovaným obdobím, členovia Antény Vám môžu pomôcť nájsť riešenie. Je veľmi pravdepodobné, že to s čím si Vy neviete rady už iné centrum v minulosti zažilo a ocitlo sa v rovnakej situácii. Dlhoročne fungujúce centrá majú know-how a skúsenosti, ktoré môžu predávať mladším členom.

KULTÚRNA POLITIKA

V skupine je jednoduchšie vyvíjať tlak na veci verejné.  Najmä keď ide o záujmy členov Antény, či smerovanie kultúry na Slovensku ako také. Debaty, vytváranie odborných stanovísk či pripomienkovanie dokumentov sú nástroje Antény ako zvýšiť povedomie o dôležitej úlohe nezávislých kultúrnych centier na Slovensku. Meno Antény sa čoraz viac dostáva do povedomia, o čom svedčí aj zvolenie Viery Dubačovej (za Anténu) do Rady vlády SR pre kultúru, či prizývanie Antény na odborné konzultácie a stretnutia (napr. Fond na podporu umenia).

VIZIBILITA

Anténa propaguje svojich členov a ich aktivity priamo dvoma kanálmi – web stránka, facebook. V blízkej budúcnosti pribudne aj twitter, ktorý je dôležitý v komunikácii so zahraničnými partnermi.

Od roku 2017 bude Anténa vydávať každoročne výročnú správu, ktorá bude slúžiť jednak ako prezentačný materiál siete, ale taktiež ako zdroj dát a prieskumu prínosov kultúrnych centier vo svojich regiónoch.

SPOLOČNÉ PROJEKTY

Posledné roky pod hlavičkou Antény prebiehal projekt Školy svetelného dizajnu, ktorý umožňoval členom Antény vzdelať svojich technikov v rámci svetelného dizajnu a Anténa WORKS! – workshopy na rôzne témy manažmentu špeciálne pre kultúrne organizácie. V podobných projektoch, z ktorých budú benefitovať všetky centrá plánuje Anténa pokračovať.

NETWORKING

Networking (alebo vytváranie sietí/vzťahov) je v súčasnosti jedna z najdôležitejších zložiek úspechu pri „podnikaní“ v akomkoľvek odbore. V kultúrnej sfére to môže priniesť nie len dôležitých partnerov, spolupracovníkov na projektoch, zaujímavé nápady pri stretnutiach, ale hlavne nových priateľov, ktorí majú minimálne dve veci s Vami spoločné – pracujú (alebo snažia sa pracovať) v nezávislej kultúre a ešte k tomu na Slovensku.

Networking na európskej úrovni zaisťuje Anténa skrz svoju účasť ako pridružený člen v sieti Trans Europe Halles. Členovia Antény, ktorí nie sú členmi tejto európskej siete pre kultúrne centrá, sa môžu cez Anténu zúčastniť stretnutí, ktoré zahŕňajú jednak semináre a workshopy na aktuálne a zaujímavé témy, spoznávanie európskych kultúrnych manažérov, umelcov, aktivistov a vytvárať s nimi partnerstvá, spolupráce či rezidenčné výmeny.

CHCEM SA STAŤ ČLENOM!