SK | EN

Anténa Conference #3 / Ako riadiť? Kultúru!

Čo je nové v manažmente kultúry na Slovensku? 

Pozývame odbornú a laickú verejnosť na tretí ročník konferencie Antény o stratégiách a trendoch v kultúre venovanú odbornej reflexii manažérskych praxí v nezávislej aj zriaďovanej kultúre a tiež hľadaniu riešení, ako prežiť zlé časy, ktoré sú pred nami.

Kedy: streda 26. október 2022, 9.30 - 16.00

Kde: Múzeum mesta Bratislavy / Apponyiho palác (Faustova sieň) / Radničná 577, Bratislava

Účasť na konferencii je bezplatná, registrácia je povinná. Zaregistrujte sa TU

TÉMY 

Ako kultúra mení mestské komunity - budeme sa zamýšľať nad spoločenskou aj materiálnou dimenziou grass-root kultúrnych iniciatív. V medzinárodnom porovnaní budeme skúmať podmienky, v ktorých sa im darí doťahovať svoje plány na zmenu miest do konca. 

Otázka právnych foriem – prispejeme do aktuálnej debaty o výhodách rôznych právnych foriem kultúrnych organizácii vo väzbe na kvalitu ich správy (governance), flexibility ich riadenia (manažment) aj na možnosti financovania (fundraising). 

Kandidatúra na EHMK ako „crash-test“ kultúrneho manažmentu na komunálnej úrovni  budeme hovoriť s neúspešnými finalistami ako plánujú pretaviť kultúrne stratégie pripravované v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry do praxe v obvyklých podmienkach bez vytúžených investícií spojených s titulom.

Ako prežiť v kríze  inflácia, nízke mzdy, rast cien energií, či zmeny v správaní publika po pandémii prinášajú problémy, ku ktorým sa musíme postaviť každý jednotlivo, ale aj na úrovni sektora. Budeme diskutovať o tom, čo robiť a ako čeliť ťažkým výzvam, aby sme prežili.

PROGRAM

9:30 – 10:00  príchod, registrácia, občerstvenie 

10.00 – 11.15  plenárna prednáška s diskusiou / key note lecture (v angličtine)

Francesco Campagnari:  Transforming abandoned spaces through culture: current trends, difficulties and open questions for the future

Francesco Campagnari je taliansky urbanista a výskumník. V súčasnosti pôsobí na School for Advanced Studies in the Social Sciences v Paríži a zároveň je štipendistom prestížneho programu Marie Skłodowska-Curie (EF-ST). Venuje sa výskumu inovácií  a procesov inštitucionalizácie grass-root iniciatív a vzťahom medzi manažérskymi praxami, plánmi a verejnými politikami v kultúre. V teréne sa výskumne venoval talianskym, francúzskym a slovenským prípadom. 

V prednáške predstaví výsledky svojich výskumov o tom, ako nezávislé kultúrne iniciatívy menia mestá, v ktorých vznikajú. Prinesie širší medzinárodný prehľad založený na dátach aj osobnom poznaní príbehov v pozadí. 

 

11.15 -11.30 prestávka

11.30 - 12.30 panelová diskusia 

(Právna) forma ako pasca na obsah

Je väčšia autonómia riadenia v kultúrnom sektore hodnotou, o ktorú sa oplatí usilovať? Porovnanie právnych foriem a s nimi spojených modelov riadenia vo väzbe na potenciál inštitucionálneho rozvoja. Reflexia trendu transformácie kultúrnych inštitúcií v oblasti tzv. zriaďovanej kultúry. 

Hostia: 

Matúš Bieščad, generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky, MK SR 

Zuzana Hekel, riaditeľka divadla J. Palárika v Trnave, členka Správnej rady DPOH n.o. 

Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry, Magistrát hlavného mesta Bratislava

Vladimír Randa, viceprimátor Žiliny

-       Moderuje: Fedor Blaščák 

Na Slovensku sa vžilo rozlíšenie medzi zriaďovanou a nezriaďovanou kultúrou, ktoré triedi kultúrny sektor podľa právnych foriem na „nezávislé“ mimovládne organizácie versus „závislé“ príspevkové a rozpočtové organizácie samospráv. Rozličné právne formy majú zásadný vplyv na kľúčové aspekty organizačného rozvoja: financovanie, metódy riadenia a ich flexibilitu, a tiež udržateľnosť. 

V poslednom období sledujeme trend transformácie „závislých“ príspevkových organizácii na neziskové organizácie, ktorých zriaďovateľom sú samosprávy, ako napríklad nedávna transformácia Divadla P.O. Hviezdoslava v Bratislave. V Žiline naopak aktuálne plánujú zriadiť novú strešnú organizáciu Kultúrno-kreatívne centrum Žilina ako príspevkovú organizáciu. Spoločne so zástupcami týchto samospráv a subjektov chceme prispieť do diskusie o výhodách jednotlivých právnych foriem kultúrnych organizácii. 

Ak sa kultúrne organizácie zriaďované samosprávou stanú neziskovými organizáciami znamená to, že sa automaticky stávajú subjektmi „nezávislej kultúry“? Ukazuje sa, že ak dôjde na pôdoryse právnych foriem k stieraniu hraníc medzi zriaďovanou a nezriaďovanou kultúrou, stratí toto ich pôvodné rozlíšenie svoj význam. Aký to bude mať dopad na postavenie a financovanie pôvodne nezávislej kultúry? A ako prekonať limity jej financovania, keď projektovo viazané zdroje neumožňujú rozvoj kapacít a profesionalizáciu manažmentu v nezávislých centrách?

 

12:45 – 13:30 obed

13.30 - 14.45 panelová diskusia

Príprava prihlášky na EHMK ako "crash test" kultúrneho manažmentu na komunálnej úrovni

Budeme hovoriť s neúspešnými finalistami, ako plánujú pretaviť kultúrne stratégie pripravované v rámci kandidatúry na EHMK do praxe v obvyklých podmienkach bez vytúžených investícií spojených s titulom. 

Hostia: 

Peter Fiabáne, primátor Žiliny 

Marek Hattas, primátor Nitry 

Christian Potiron, šéf tímu EHMK Žilina 2026 

Marián Tesák, šéf tímu EHMK Nitra 2026

Jozef Kovalčík, člen poroty EHMK 2026 (online vstup) 

-       Moderuje: Bohdan Smieška

V roku 2026 bude Slovensko po druhýkrát hostiteľom európskej „kultúrnej olympiády“. V období 2020-2022 sa osem slovenských miest zapojilo do procesu kandidatúry. Do finálového výberu sa dostali mestá Nitra, Žilina a Trenčín, ktorý získal titul. 

Príprava kandidatúry EHMK v slovenských podmienkach je unikátna skúsenosť. Išlo o  komplexný proces, v rámci ktorého vznikali dôležité strategické dokumenty, detailná ponuka umeleckého programu aj široké medzinárodné siete partnerov. V kontexte riadenia kultúry na úrovni miest tento proces za sebou zanechal mimoriadne cenné a špecifické know-how. 

Čo zostalo po dvoch rokoch úsilia o získanie prestížneho titulu Európskeho hlavného mesta kultúry? Cieľom diskusie s primátormi a šéfmi prípravných tímov je zároveň širšie zhodnotenie skúseností z príprav prihlášok na EHMK ako istý diskurzívny manuál a poučenie do budúcnosti.

 

14:45 – 15:00 prestávka 

15:00 – 16:00 okrúhly stôl 

Ako prežiť krízy?

Inflácia, nízke mzdy, rast cien energií, či zmeny v správaní publika po pandémii prinášajú problémy, ku ktorým sa musíme postaviť každý jednotlivo, ale aj na úrovni sektora. Za okrúhlym stolom budeme diskutovať o tom, čo robiť a ako čeliť ťažkým výzvam, aby sme prežili. Diskutovať budú členovia Antény, zástupcovia podobných strešných platforiem a prizvaní experti.

Na základe zberu dát medzi kultúrnymi operátormi vieme odhadnúť, že ak nepríde pomoc od vlády v oblasti cien energií, tak svoju činnosť ukončí 30 percent hudobných klubov, nezávislých kultúrnych centier, nezriaďovaných divadiel, kín či iných kultúrnych inštitúcií. 

V tejto súvislosti sa v septembri 2022 spojilo 11 strešných platforiem kultúrnych organizácii, ktoré zaslali otvorený list predsedovi vlády s požiadavkami a návrhmi na riešenie krízovej situácie. Aká je odozva zo strany vlády a aké budú ďalšie kroky?

 

 

Organizátor:

Anténa – sieť pre nezávislú kultúru 

Partneri:

Bystriny, Múzeum mesta Bratislavy 

 

Za podporu ďakujeme:

Nadácia mesta Bratislava 

 

 

Partner konferencie
Partner konferencie
Za podporu ďakujeme
Francesco Campagnari / key note speaker