SK | EN

Anténa na konferenciách Trans Europe Halles v roku 2018

Vďaka Fondu na podporu umenia sme sa aj v roku 2018 zúčastnili konferencií Trans Europe Halles -  v máji v kultúrnom centre ZAWP v Bilbau a v septembri v kultúrnom centre Le Plus Petite Cirque du Monde v Paríži (Bagneux).

85. stretnutie siete Trans Europe Halles v kultúrnom priestore ZAWP v Bilbau (Španielsko, máj 2018) sa nieslo v duchu motta „Mientras tanto, Space-time Intruders“. Organizátori sa rozhodli venovať stretnutie téme prítomnosti a prispôsobovania kultúrnej ponuky, kultúrno-umeleckým aktivitám času, priestoru a aktuálnym témam rezonujúcim v spoločnosti. Občianske združenie Haceria Arteak, ktorá v Bilbau organizuje kultúrne podujatia od roku 1997 a od roku 2008 okupuje budovy polostrova Zorrozaure v ktorých prevádzkuje kultúrne centrum ZAWP vznikla z potreby pretvoriť tento „mŕtvy“, nevábivý, postindustriálny kus mesta, ktorý stratil svoju niekdajšiu funkciu. Cieľom bolo zrevitalizovať túto zanedbanú mestskú časť cez umenie a kultúru. Počas trvania konferencie (máj 2018) viedlo ZAWP debaty s developermi a mestom o budúcnosti polostrova a ich kultúrnych aktivít, pretože ich začali ohrozovať zámery rozsiahlej výstavby na tomto území. Z toho dôvodu na konferencii rezonovali heslá ako „prítomnosť“ či „flexibilita“ kultúrnych priestorov, s dôrazom na komunitu a nie na fyzický priestor, ktorý je často krát pri budovách, ktoré kultúrne centrá nevlastnia veľmi dôležitou súčasťou ich fungovania. Účastníci sa mohli zúčastniť 12 workshopov a prednášok s ústrednými témami urbanizmu, sociálneho rozmeru muralizmu, čo znamená byť súčasťou siete kultúrnych centier, biznis modeloch kultúrnych centier a podobne. Súčasťou bola aj prehliadka a kultúrny program v rozsiahlych budovách kultúrneho centra.

86. stretnutie siete Trans Europe Halles v kultúrnom centre Le Plus Petite Cirque du Monde v Paríži-Bagneux (Francúzsko, september 2018) sa nieslo v duchu motta „Cultural Third Places“, alebo „tretie miesta pre kultúru“. Súčasťou konferencie bolo spoznávanie a zažívanie mestskej časti Bagneux na periférii Paríža, ktorá bola v minulosti málo rozvinutou, industriálnou časťou Paríža. Postupnou revitalizáciou sa premieňa na rodinnú štvrť a centrum PPCM je jedným z dôležitých článkov jej transformácie. Účastníci konferencie mali možnosť navštíviť festival nového cirkusu v uliciach Bagneux, ktorý sa konal počas konferencie, alebo zúčastniť sa prehliadky novej školy, ktorá sa buduje participatívnym prístupom zo strany architektov a mestskej časti smerom k obyvateľom/budúcim študentom. PPCM je špecifickým kultúrnym centrom na mape Európy, ktoré sa ako jedno z mála venuje novým umeleckým žánrom, ktoré sú atraktívne najmä pre mladistvých ako je nový cirkus, hip-hop, pouličné umenie – ktoré sa popri tradičným žánrom ako je napríklad hudba, či divadlo môžu javiť ako druhoradé či „treťoradé“. PPCM sa zameriava na umelecké rezidencie, poskytuje priestory na skúšanie a jednou z jeho najsilnejších stránok je vzdelávanie (napr. Takzv. „sociálny cirkus“). Celá konferencia bola veľmi zážitková. Okrem vyššie spomínaných aktivít mali účastníci možnosť vyskúšať si rôzne pohybové aktivity pod vedením učiteľov z PPCM, čo napomohlo k väčšiemu pochopeniu ich fungovania a tiež väčšiemu sprístupneniu umeleckých žánrov, ktoré v niektorých častiach Európy (napríklad na Slovensku), nemáme možnosť vidieť a praktizovať. Konferencia pozostávala okrem prehliadok a umeleckého programu priamo v PPCM z 13 workshopov a prednášok, ktoré sa venovali rôznym témam – od rozvoja a naštartovania kultúrnych organizácií, cez vzdelávanie, riziká spojené s prácou v kultúre a umení až po premenu mestskej krajiny a industriálnych častí na kreatívne miesta pulzujúce umením. Účastníci tiež mali priestor na sieťovanie s cieľom nájsť si partnera do Európskych projektov. Obe stretnutia TEH v roku 2018 dávali dôraz na premenu veľmi špecifických mestských častí poznačených industriálnou minulosťou. Sú dôkazom, že silná komunita a vytrvalosť dokážu oživiť zanedbané štvrte, ktoré sú často krát bydliskom rôznych rozmanitých sociálnych skupín. Cez umenie, kultúru a vzdelávanie tak môžeme dopomôcť k lepšej integrácii a zvýšenie atraktivity prostredia v ktorom žijeme, vždy je však potrebná súčinnosť všetkých zainteresovaných strán. Kultúrne centrum ZAWP (Bilbao), bude v roku 2019 nútené opustiť budovy na polostrove a presunúť svoje aktivity do inej časti mesta. V tomto prípade je nevyhnutná podpora komunity a rozvoj publika, ktoré umožní prežitie kultúrnych centier mimo svoje fyzické priestory kdekoľvek v Európe, či vo svete.