SK | EN

Barmuseum

Kultúrne centrum Museum v Martine


KC Museum je kultúrno-umeleckým a umelecko-komunitným centrom mesta Martin.
Divákmi sme známi aj pod názvom Barmuseum, alebo jednoducho Musko. Sme jediný umelecky, tvorivo a organizačne nezávislý priestor v meste, ktorý už od roku 2004 prináša najkvalitnejšie slovenské a medzinárodné umenie hudobné, divadelné, literárne, filmové, ako aj možnosti neformálneho vzdelávania umením, otvorené diskusie na aktuálne spoločenské témy, besedy o súčasnom umení...

 

Programová dramaturgia


1.HUDBA

Opierame sa o dlhodobé mapovanie aktuálnych tendencií, nových zoskupení a projektov, nových vĺn na súčasnej hudobnej scéne prednostne krajín V4, s hosťami (US,UK), doplnené o stálice s pretrvávajúcou kvalitou.
Uvádzame množstvo hudobných žánrovno čím ďalej tým viac sa otvárame novým prepojeniam a prestávame sa zaoberať žánrovým určením – v súlade s vývojom v súčasnom umení. Zoskupenia sa často menia a vytvárajú sa nové a my získavame aktuálnu ponuku na základe dlhoročných kontaktov s muzikantmi. Aj publikum sa vyvíja, cestuje do zahraničia, pohybuje sa vo virtuálnom svete umenia... Vkus sa mení, stáva sa náročnejším a my na to radi reagujeme. Rozvíjame publikum aj seba. Tieto produkcie sú pre náročného diváka, ale u nás, vďaka unikátnemu priestoru, zvuku a dlhodobom zameraní,verne navštevované.


2. DIVADLO

Pre dospelých:
Podporujeme predovšetkým vznik a etablovanie nových tvorivých tímov na scéne a objavné, nezvyčajné projekty pre umelecky vnímavého diváka. Inscenácie prepájajú žánre klasického, alternatívneho, bábkového, výtvarného a pohybového divadla.

Pre deti:
Uvádzame adaptácie klasických rozprávok aj novo napísané texty pod podmienkou citlivosti voči téme aj detskému divákovi. Dramaturgickým svorníkom inscenácií zvolených divadelných zoskupení súčastokrát variácie bábkovosti v rôznych tvaroch – od tradičnej až po presahy do súčasných tendencií.


3. VZDELÁVACIE PODUJATIA / WORKSHOPY:

Vnímame zvýšený záujem organizátorov, umelcov, umelecko-technických pracovníkov, ale aj pedagógov a študentov umeleckých škôl, o vzdelávacie workshopy v oblasti umenia. Od rôznych druhov hereckých zručností, cez špecifické oblasti ako svetelný či zvukový dizajn, až po tému manažmentu umenia. Rozvoj konceptu vzdelávania umením je koherentnou súčasťou našej programovej dramaturgie.


4. SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI ŠTUDENTAMI

Rozvíjame kultúrne zázemie pre nórskych a otvárame spoluprácu s islandskými zahraničnými študentmi na Lekárskej fakulte v Martine. Spolupracujeme pri tvorbe programu a nadväzujeme širšie medzinárodné spolupráce prehlbovaním kontaktov s nórskou organizáciou Ansa, začíname komunikovať aj s islandskou organizáciou Fíls. Programovo sa zameriavame na kinematografiu, hudbu, literatúru a divadlo, ako aj na medzinárodný dialóg formou diskusií.


5. DISKUSIE

Profesionálne moderované verejné diskusie majú za cieľ prinášať divákom rôzne pohľady na problémy, ale aj na úspechy a možné riešenia životných situácií ľudí z rôznych komunít ako napr. rómovia, bezdomovci (charita, kempy, odborníci, mestský úrad), národnostné menšiny. Rozvíjame aj diskusie o okrajových (nových, neetablovaných, kontroverzných) umeleckých žánroch, či ekológii (turizmus, infraštruktúra, životné prostredie, lesy, pamiatky). Pomenúvame celospoločenské „veci na riešenie“, ktoré sa nás bytostne týkajú.


6. LITERÁRNE VEČERY
Cieľom literárnych večerov je dať priestor úspešným, ale aj začínajúcim autorom, ktorí prezentujú svoje diela. Literárne večery sú rozdelené na čítačky, diskusie o dielach a autoroch, bítnické večery s hudbou a klasické diskusie s autormi.


7. KNIŽNÉ BURZY
Burzy kníh, výmena, predaj. V spolupráci so spoločnosťou Litera v Martine prezentujeme aj knižné novinky.


8. FILMOVÉ PREDNÁŠKY
Peter Konečný je filmový kritik a šéfredaktor portálu kinema.sk, ktorý pripravuje prednášky po celom Slovensku na rôzne témy, odporúča najkvalitnejšie filmy, ale aj pomenúva balast.


No a tradične realizujeme napr. Cestovateľské prednášky Cestou necestou v Martine, Trhy šikovných rúk, Burzy platní v spolupráci so zberateľmi z celého Slovenska, atď.


Okrem týchto podujatí ešte organizujeme špeciálne projekty v prepojení na českú umeleckú scénu a českú národnostnú menšinu žijúcu na Slovensku:


1.Festival BARMUSEUMFEST

Zameraný na hudobnú a divadelnú scénu. Dramaturgicky sledujeme menšinové žánre. Programovo sa venujeme aktuálnym tendenciám v hudobnej tvorbe s presahmi do rôznych žánrov, nie komerčnej hudbe, a v prípade divadla najmä alternatívnym pohľadom na tvorbu (autorská tvorba, bábkovosť, pohybové divadlo, poézia, presahy k autorskej hudbe..), nie klasickej činohre.
Súčasná situácia a nálada v spoločnosti naďalej potvrdzuje zmysel šírenia myšlienky tolerancie voči inakosti, či už národnostnej, alebo akejkoľvek ľudskej.
Festival bezplatne prinášame napr. seniorom v sociálnych zariadeniach, či nízkopríjmovým rodinám. Tieto skupiny ľudí sú čoraz viac ekonomicky ohrozené a o to viac je dôležité, aby nestrácali kontakt s kultúrnym životom a umením.


2. FestivalDETSKÝ BARMUSEUMFEST

Zameraný na aktuálne tendencie v detskej divadelnej tvorbe.
Vybrané inscenácie presahujú naše kultúry, prekračujú umelecké žánre a príbehy, na motívy ktorých vznikali. Čoraz väčší zástoj venujeme aktívnej účasti detí dôrazom na interaktivitu predstavení (v súlade s aktuálnymi trendmi v divadelnej tvorbe (nielen) pre deti).
V prípade detského publika omnoho viac znamená možnosť zažiť prostredníctvom praktickej skúsenosti, nie slova, preto organizujeme v spolupráci s niektorými súbormi aj workshopy.
Festival prinášame bezplatne napr. deťom z nízkopríjmových rodín a detských domovov ako aj viacerým materských školám v meste.


3. Vzdelávací projekt OKNO CEZ UMENIE

Prioritne zameraný na hudobné a divadelnéworkshopy.
Prinášamenajmä študentom umeleckých odborov, ich pedagógom a absolventom, ale aj organizátorom umeleckých podujatí, umelecko-technickým pracovníkom, ochotníckym umelcom a nadšencom živého umenia z regiónu, možnosť rozšíriť si praktický a teoretický obzor v oblasti špecifických hereckých a performatívnych techník, techník tvorby so živým nástrojom, zvukovým či svetelným dizajnom... od renomovaných českých umelcov a špičkových pedagógov a nadobudnuté poznatky a skúsenosti ďalej prakticky aplikovať v umeleckej tvorbe.Dôraz projektu však nie je na prezentácii, ako tomu pri tomto type projektov mnohokrát na veľkú škodu býva, ale na procese učenia sa a výmeny poznatkov.
Veľkým zámerom nášho tímu je podpora mladých talentov. Okrem uvádzania ich tvorby im radi sprostredkujeme zážitky, ktoré by inak nemali možnosť zažiť v súčasnom slovenskom vzdelávacom systéme. Cieľom workshopov nie je naučiť, ale otvoriť okno, ktorým môžu nazrieť a ktoré ich nezriedka inšpiruje a posunie k novému umeleckému smerovaniu.

 

Kontakt: barmuseum(at)barmuseum.eu