SK | EN

Kino Úsmev

Mestské zastupiteľstvo v júni 2015 jednohlasne schválilo prenájom Kina Úsmev občianskemu združeniu Cinefil na dobu 15 rokov za symbolický prenájom, so záväzkom do piatich rokov pretvoriť Kino Úsmev na Centrum audiovizuálnej kultúry. Naším cieľom je vytvoriť v budove kina Úsmev špičkové dvojsálové kino s celoročným programom premietaní (Po - Ne) a vzdelávacích aktivít (pre školy a študentov, pre širokú verejnosť, a pre tvorcov a podnikateľov v oblasti médií a filmu) a vytvoriť infraštruktúru pre podporu filmovej a audiovizuálnej tvorby. Centrum audiovizuálnej kultúry, ako prvé svojho druhu na Slovensku, bude slúžiť ako platforma pre rozvoj filmovej a audiovizuálnej tvorby a výskumu v oblasti filmu, audiovizuálnych technológii a médií, a pre festivalové prehliadky filmovej a audiovizuálnej tvorby s medzinárodným dosahom. Naším cieľom je prispieť ku skvalitneniu života v meste a prostredníctvom podpory inovácií v oblasti technológií a ich využitia v oblasti médií a filmu prispieť k rozvoju mesta a jeho medzinárodnému renomé.