SK | EN

Otvorený list: Pomôžte kultúre prežiť

Otvorený list strešných platforiem kultúrnych organizácií

Pomôžte kultúre prežiť

Vážený pán predseda vlády Eduard Heger, vážená pani ministerka kultúry Natália Milanová,

ideme do zlých čias. Oslabení pandémiou čelíme zvyšovaniu cien energií, ktoré zasiahne občanov, priemysel, verejný sektor aj kultúrne inštitúcie. Na základe zberu dát medzi kultúrnymi operátormi už dnes vieme kvalifikovane odhadnúť, že ak nepríde pomoc od vlády v oblasti cien energií, tak svoju činnosť ukončí minimálne 30 percent hudobných klubov, nezávislých kultúrnych centier, nezriaďovaných divadiel, kín či iných kultúrnych inštitúcií. Ako zástupcovia kultúrnej obce sa preto na vás obraciame, aby sme vám pripomenuli, že energetická kríza ohrozuje aj kultúrne inštitúcie. 

Dovoľte nám touto cestou predostrieť tri zásadné požiadavky, ktoré v týchto ťažkých časoch najviac pomôžu kultúre prežiť. 

1) Rýchla pomoc v oblasti stabilizácie cien energií v takej výške, ktorá umožní plnohodnotné fungovanie kultúrnych zariadení.

 Sme si vedomí, že energetická kríza zasiahne všetkých. Ako zodpovední správcovia a prevádzkovatelia budov sa nespoliehame len na pomoc od štátu, a preto zavádzame rozsiahle opatrenia na šetrenie spotreby energií. Všetci však vieme, že samotné šetrenie nebude stačiť.

 

2) Navýšenie rozpočtu Fondu na podporu umenia (FPU) o 10 miliónov eur, navýšenie rozpočtu Audiovizuálneho fondu (AVF) o 3 milióny eur od roku 2023 a zákonné zakotvenie každoročnej valorizácie štátneho príspevku do FPU, AVF a FNKNM podľa miery inflácie.

 

FPÚ od svojho vzniku v roku 2015 každoročne prerozdeľuje na podporu živej kultúry okolo 20 MIL €. Tento príspevok nebol od vzniku fondu valorizovaný. O tom, že prostriedky v FPU sú nepostačujúce svedčí neustále sa zvyšujúci rozdiel medzi požiadavkami kultúrnej obce vyjadrenými objemom požadovaných prostriedkov v zaslaných projektoch a reálnymi finančnými možnosťami fondu. Táto medzera sa v posledných rokoch neustále zväčšuje, čo má negatívne dopady na kvalitu grantovej činnosti fondu, no najmä na zhoršujúce sa podmienky činnosti žiadateľov. 

V dôsledku kríz a následného zvyšovania nákladov sa zhoršuje aj situácia tvorcov audiovizuálnych diel, distribútorov a prevádzkovateľov kín. Navýšené prostriedky AVF napomôžu aspoň čiastočne sanovať dopady kríz na toto odvetvie.

3) Urýchlené prijatie sponzorského zákona pre kultúru. 

Jedným z nezanedbateľných zdrojov, ktoré môžu dlhodobo dopĺňať rozpočty kultúrnych organizácii, sú sponzorské príspevky súkromných firiem, avšak v súčasnosti na to nie sú vytvorené legislatívne podmienky. Sme presvedčení, že možnosti znižovať základ dane o sumu investovanú na podporu kultúry by výrazným spôsobom pomohli zvýšiť investície do kultúry zo súkromných zdrojov. Absencia daňových motivácií k podpore kultúry zo strany súkromných subjektov zároveň prenáša ťarchu investícii na verejné zdroje. Tento trend považujeme za nezdravý a je potrebné ho zvrátiť.     

Veríme, že o týchto požiadavkách budeme v blízkom čase viesť zmysluplné a konštruktívne rokovania na konci ktorých, bude reálny výsledok v prospech rozvoja kultúry na Slovensku. 

 

V Bratislave, 5. októbra 2022

 

Zoznam signatárov: 

Akadémia divadelných tvorcov, ADT

Anténa – Asociácia nezávislých kultúrnych centier

Asociácia divadiel a orchestrov Slovenska, ASDO

Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, AKIS

Asociácia Hudobných klubov Slovenska AHKS

Asociácie nezávislých producentov, ANP 

Hudobná únia Slovenska, HUS

Klub nezávislých divadiel, KND

Platforma pre súčasný tanec, PLAST

Únia filmových distribútorov, UFD 

Združenie prevádzkovateľov kín, ZPK

Slovenské národné múzeum