SK | EN

Prvá verejná diskusia Antény: Mestská kultúrna politika (8.9. o 19:00 Tabačka)

Anténa – sieť pre nezávislú kultúru funguje od roku 2009 a jedným z jej hlavných cieľov je zvyšovať povedomie o dôležitej funkcii, ktoré zohrávajú nezávislé kultúrne centrá v spoločnosti. Prinášajú občanom miest v ktorých pôsobia nie len kvalitný národný a medzinárodný umelecký program, ale sú tiež miestom diskusie, vzdelávania, aktivít, ktoré prispeivajú ku budovaniu sebavedomej občianskej spoločnosti. Jednou z priorít je tiež zvyšovať povedomie o dôležitej úlohe týchto centier z pohľadu politických predstaviteľov. Často krát vytvárajú ponuku, ktorú verejné inštitúcie nemôžu pokryť a flexibilnejšie reagujú na nové potreby občanov nie len v umeleckej a kultúrnej oblasti. V rámci tohto kontextu sa Anténa rozhodla zorganizovať prvú verejnú diskusiu na tému mestských kultúrnych politík. Vo vyspelých krajinách je tradíciou, že dôležité kultúrne centrá spolupracujú so samosprávou, existuje podpora zo strany samosrpávy a dialóg. Dialóg a diskusiu otvorenú verejnosti považujeme za jeden z najdôležitejších nástrojov zlepšovania stavu spoločenského prostredia a napredovania. Na diskusii, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8.9. o 19:00 sa budeme venovať skúsenosti jednotlivých kultúrnych centier čo sa týka spolupráce s predstaviteľmi jednotlivých miest v ktorých operujú. O tom aké je to viesť nezávislé kultúrne centrum v slovenských a špecificky lokálnych podmienkach a aké sú možnosti budúceho vývoja. Či vôbec existuje na Slovensku systematickáˇmestská kultúrna politika, ktorá môže slúžiť ako opora strategických kultúrnych plánov, ktoré môžu zlepšiť nie len situáciu nezávislych kultúrnych centier, ale taktiež život občanov vo svojich mestách. V druhej časti diskusie sa budeme venovať špecifickejšie skúsenosti v Košiciach. O stave, výzvach a prognózach košickej kultúrnej politiky, s ktorými sa potýkajú Košice ako bývalé Európske hlavné mesto kultúry. Moderátor: Bohdan Smieška Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, 4 roky ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act a expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja. Diskutujúci: Michal Klembara: Michal Klembara pôsobí v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu už 12 rokov. Pracoval pre EHMK Košice 2013, či viaceré slovenské médiá. Od roku 2006 pôsobí v Trnave, kde riadi kultúrnu organizáciu Publikum.sk, s ktorou pripravuje otvorenie kultúrneho centra Malý Berlín. Je členom organizačného výboru medzinárodnej súťaže Trienále Plagátu Trnava. Venuje sa tiež práci so samosprávami, aktuálne pracuje v meste Hlohovec na celkovej reforme Mestského kultúrneho centra a kultúrnej politiky mesta. Slavo Krekovič: Kultúrny manažér, muzikológ, dramaturg a hudobník. Vedúci Ateliéru multimédií na Fakulte výtvarných umení Vysokého učenia technického v Brne, šéfredaktor kultúrneho časopisu 3/4, riaditeľ festivalu súčasnej hudby NEXT, spoluzakladateľ a kurátor festivalu kultúry nových médií Multiplace. Spoluzakladateľ A4 – priestoru súčasnej kultúry v Bratislave, celoslovenskej siete nezávislých kultúrnych centier Anténa a platformy nezriaďovaných kultúrnych organizátorov KU.BA – Kultúrna Bratislava. Člen pracovnej skupiny magistrátu Bratislavy pre prípravu koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste. Kamil Bystrický: Kamil Bystrický je absolvent Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v obore umenovedy. Od roku 2001 pracuje ako šatutárny zástupca občianskeho združenia Kolomaž, ktoré v Trenčíne zastrešuje činnosť Klubu Lúc a organizuje od roku 2005 medzinárodný fesival divadla jedného herca SÁM NA JAVISKU. Venuje sa divadelnej činnosti ako herec, scenárista a režisér pod hlavičkou Dogma divadla /ex Kolomaž/. Od roku 2014 pracuje ako nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kde vykonáva funkciu predsedu Komisie kultúry a cestovného ruchu. Peter Radkoff: Peter Radkoff sa narodil v roku 1967 v Košiciach kde študoval na Technickej Univerzite. Vyše 20 rokov pôsobí v kultúrnej oblasti ako aktivista, manažér a sociálny inovátor. Stál pri zrode kultúrneho centra IC CULTURE TRAIN, Kasárne Kulturpark a momentáne pôsobí ako umelecký riaditeľ nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik. Milan Zvada: Pochádza z Ružomberka, na Slovensku vyštudoval anglický jazyk a filozofiu, neskôr teóriu performance a kulturológiu vo Fínsku a Holandsku. Spoluzakladal kultúrne centrum Záhrada (2010), kde pôsobí ako programový dramaturg a projektový manažér. Je členom Rady primátora pre mimovládne neziskové organizácie v Banskej Bystrici za oblasť kultúry. Publikuje v časopisoch o divadle a venuje sa rozvoju medzinárodnej umeleckej spolupráce.ˇ Jozef Kovalčik: Kovalčik pôsobil ako prorektor pre štúdium Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vyštudoval filozofiu a estetiku. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bol aj vedúcim Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií. V súčasnosti je prvým riaditeľom Fondu na podporu umenia. Ľubica Blaškovičová: V roku 1978 absolvovala štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. Je poslankyňou Zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré Mesto nepretržite od roku 1990 a je aj členkou miestnej rady tejto mestskej časti. Vo voľbách v roku 2005 bola ako nezávislá kandidátka zvolená za poslankyňu Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za okres Košice I. Od roku 2010 organizuje v Košiciach festival Imaginácie.