SK | EN

Anténa CONFERENCE! už tento piatok 30.10.2020

Pripravujeme 1. ročník odbornej konferencie Anténa Conference! – „Kultúra v medzičase“ zameranej na oblasť nezávislej kultúry.

 

Už tento piatok,  30.10. bude mať premiéru naše nové odborné podujatie – Anténa CONFERENCE! Podtitul konferencie „Kultúra v medzičase“ odráža aktuálnu situáciu neistoty s ohľadom na krízu ekonomickú či spoločenskú aj v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19. Hlavnou témou konferencie bude pohľad na celospoločenské dopady kultúry a spôsob ako tieto dopady vyhodnocuje akademické prostredie, analytické inštitúty či odborníci z tejto oblasti. Diskusia postupne prejde k témam, ktoré v oblasti nezávislej kultúry momentálne rezonujú.

 

Podujatie prebehne v štyroch programových blokoch a vzhľadom na aktuálnu situáciu prebehne ONLINE.

 

Začiatok podujatia 09.00

 

1.blok 09:05

Odborníci za katedru regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE, doc. Ing. Miriam Šebová, PhD., Mgr. et Mgr. Zuzana Réveszová a Ing. Barbora Tóthová, Inštitút kultúrnej politiky pri MKSR, Ing. Mgr. Andrej Svorenčík M.S., PhD. , a platformu Culture Matters, Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D. odprezentujú aktuálne pohľady na meranie a vyhodnocovanie dopadov kultúry, názory na metodiky a nástroje merania (kvantitatívne i kvalitatívne) a spôsoby ako s danými výstupmi narábať. 

 

2.blok 11:05

V panelovej diskusii prezentéri zhrnú svoje pohľady z prvého programového bloku a pokúsia sa odpovedať na otázky ako: „Je meranie dopadov kultúry dôležité?“ „Dokážeme politikov či verejnosť presvedčiť o dôležitosti kultúry?“  „Akými nástrojmi zisťovať pôsobenie kultúry na našu spoločnosť?“

Cieľom diskusie bude získať o tejto problematike čo najviac ucelený obraz a pozrieť sa na možnosti využitia poznatkov o dopadoch kultúry pre prax, v argumentácii voči verejným orgánom či pre účely informovania verejnosti a vzdelávania. 

 

Obedňajšia pauza 12:30 - 13:00

 

3.blok 13:00

Bohdan Smieška bude diskutovať s Jozefom Kovalčikom riaditeľom FPU, Martinom Šmatlákom riaditeľom AVF, Zorou Jaurovou, prezidentkou CIF, Michalom Klembarom, predsedom siete Anténa a zástupcami Ministerstva kultúry SR o viaczdrojovom financovaní a udržateľnosti nezávislej kultúry nielen v dnešnej nepriaznivej situácii ovplyvnenej pandémiou Covid-19. 

Aktuálne prežívaná pandemická skutočnosť dramaticky vyostrila viaceré problémy, ktorým čelia najmä aktéri z prostredia nezriaďovanej kultúry. Tieto subjekty sú nútené flexibilne meniť spôsoby svojho fungovania vo viacerých aspektoch, ani to im však nezaručuje elimináciu pretrvávajúcej hrozby zániku svojej existencie. „Aké systémové zmeny v týchto oblastiach je potrebné uskutočniť?“ 


4.blok 15:00

V poslednom bloku prebehne diskusia o spolupráci samospráv s nezávislou kultúrou a MNO so Zuzanou Ivaškovou, vedúcou oddelneia kultúry Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a správkyňou Nadácie mesta Bratislavy, Zuzanou Hekel, riaditeľkou Divadla Jána Palárika v Trnave, Michalom Hladkým, riaditeľom Creative Industry Košice, Irenou Lehockou projektovou manažérkou Kreatívneho centra, MsÚ Nitra a Robertom Blaškom z Kultúrneho centra Stanica v Žiline.  Ťažiskom diskusie bude dilema prečo komplexné verejné politiky v oblasti kultúry a ich implementácia sú na Slovensku stále skôr zriedkavosťou, ako normálnym štandardom. 

 

Koniec 17:00


Konferenciu moderuje Bohdan Smieška. 

Podujatie môžete sledovať ONLINE cez platformu ZOOM, link nájdete pred podujatím na fb.com/antenanet

 

Podujatie Anténa CONFERENCE! nie je spoplatnené. 

 

Z verejných zdrojov podporili a hlavnými partnermi sú:

Fond na podporu umenia

Bratislava – Hlavné mesto SR

 

Partneri:

Goethe inštitút Bratislava, A4 – priestor súčasnej kultúry, Nová Cvernovka, Malý Berlín, Barmuseum Martin

 

Mediálny partner:

Kapitál

 

Gastro partner:

Zlatý Bažant 0,0