SK | EN

Hlavnými aktivitami siete Anténa je podpora svojich členov, ich reprezentácia a zastupovanie, ale aj propagácia ich aktivít a zvyšovanie povedomia o nezávislej kultúre ako takej. 

Sieť aktuálne združuje 33 členských organizácií z celého Slovenska. Pri takom vysokom počte a ich rozmanitosti je pre nás dôležité aby sme so všetkými dokázali efektívne komunikovať a reprezentovať ich aj navonok. Preto sme sa rozhodli, že v roku 2023 bude medzi naše priority patriť práve zlepšenie internej aj externej komunikácie. Máme za to, že predpoklodam pre dobre fungujúcu komunikáciu je komunikačná stratégia. Práve tvorbe tohto dokumentu sme venovali veľkú pozornosť počas druhej polovice roka 2023. Stratégia vznikala spoločne s členmi siete, ktorí pri jej tvorbe zohrali kľúčovú rolu. V rámci stratégie sme si na nasledujúce obdobie stanovili niekoľko komunikačných cieľov. Medzi naše priority bude patriť budovanie povedomia o aktivitách siete; vzdelávanie širokej verejnosti o význame a prínose nezávislých kultúrnych centier pre slovenské umenie a kultúru, pre regióny a ich obyvateľov; zlepšenie internej komunikácie siete; propagovanie aktivít a úspechov našich členských organizácií; a nakoniec budovanie dobrých a funkčných vzťahov s našimi partnermi.

Spoločne so stratégiou sme pracovali aj na zlepšení vizuálnej identity a komunikácie siete. Tú vám budeme postupne predstavovať v najbližších týždňoch. 

Tvorbu komunikačnej stratégie finančne podporila Nadácia mesta Bratislavy.