SK | EN

Pracujeme na príprave fundraisingovej stratégie pre Anténu

Vďaka podpore Nadácie mesta Bratislava sme v tomto roku odštartovali úplne nový projekt zameraný na posielnenie kapacity siete Anténa. 

Ako najväčšiu slabinu vnímame obmedzenosť zdrojov potrebných na našu činnosť. Aj z tohto dôvodu sme sa zamerali na prácu na nastavení nástrojov fundraisingu pre potreby našej organizácie. V spolupráci s odborníčkou Csillou Dropovou aktuálne pracujeme na príprave komplexnej stratégie na mieru pre sieť Anténa. 

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie tímu a členských združení Antény. V spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu realizujeme 2 odborné workhsopy a niekoľko konzultácií už k samotnej stratégii. 

Stratégia bude vypracovaná na konci augusta 2021 kedy ju predstavíme členskej základni siete a skonzultujeme či doupravíme podľa priípadných pripomienok. 

Na projekte budeme ďalej pokračovať intenzívnou prácou na aplikovaní stratégie v praxi a systematickom hľadaní zdrojov pre naše potreby.

 

Ešte raz ďakujeme za finančnú podporu Nadácii mesta Bratislava a všetkým zapojeným partnerom, spolupracovníkom, členským združeniam Antény a v neposlednom rade aj našim budúcim donorom :)