SK | EN

Vyhlásenie Antény - siete pre nezávislú kultúru k aktuálnej situácii

Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, združujúca 22 nezávislých kultúrnych centier a organizácii z celého Slovenska,  sa rozhodla reagovať na neprijateľné kroky a aktivity pani ministerky Ľubice Laššákovej, ktoré v posledných dňoch a mesiacoch rezonujú naprieč kultúrnou obcou.

Vyhlásenie
Posledných desať rokov bolo pre slovenskú kultúru výnimočne dobrých, a to aj vďaka rozumnému prístupu ministerstva kultúry. S veľkou nevôľou teda sledujeme rozhodnutia, ktoré pani ministerka Ľubica Laššáková alebo jej podriadení zamestnanci ministerstva realizujú najmä v posledných mesiacoch. Nejde pri tom iba o nekoncepčný a neodborný prístup, ale už o priame ohrozenie nezávislých kultúrnych aktivít a dokonca aj o ohrozenie fungovania kľúčových štátnych kultúrnych inštitúcií.

Je nemysliteľné, aby Ministerstvo kultúry SR, ktoré má na starosti podporu, rozvoj a profesionalizáciu umenia na Slovensku, jednalo bez akéhokoľvek kontextu, analýzy a znalostí o tom, ako fungujú a čo potrebujú zriaďované či nezriaďované kultúrne inštitúcie a jednotlivci.

Za obzvlášť závažné a nedemokratické považujeme nasledovné pochybenia:

-je neprípustné, aby ministerka kultúry ignorovala odporúčania odbornej hodnotiacej komisie v rámci dotačných schém MK SR a svojvoľne rozhodla o nepridelení akýchkoľvek dotácií na základe vlastných preferencií a autoritatívneho rozhodnutia. Takéto praktiky nepatria do demokratickej spoločnosti. Zároveň, nepodporenie žiadneho z komisiou schválených projektov LGBTI považujeme za diskriminačné, podporujúce agresívne nálady deliace spoločnosť v súvislosti s touto skupinou.

-nové pravidlá výzvy Programu 2 - Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019 považujeme za diskriminačné, normalizačné a popierajúce hodnoty Európskej únie. Pre rozvoj, udržateľnosť a profesionalizáciu kultúry a umenia na Slovensku je kľúčová spolupráca s medzinárodnými partnermi a odborníkmi, ako aj pripravovať a absolvovať vzdelávacie podujatia alebo vyberať na akékoľvek pripravované podujatia vstupné.

-nekomunikáciu a laxný postoj k projektu kreatívnych centier, nielen v Bratislave v súvislosti s Kunsthalle Bratislava, ale tiež v ostatných krajských mestách, kde sa projektom venovalo množstvo ľudí a bolo na ne vynaložených značné množstvo prostriedkov a personálnych kapacít. Od roku 2015 nebola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí v tejto oblasti, neprispela k tomu ani zmena vedenia MK SR v roku 2018.

-vyhlásenie mimoriadnej výzvy v oblasti tradičnej kultúry, ktorú chápeme ako populistický krok hraničiaci s politickým marketingom, a ako výrazné vyzdvihovanie jedného žánru nad ostatné, čo za žiadnych okolností neprispieva k rovnosti a rozmanitosti v kultúre.

-neschopnosť spracovania regionálnej kultúrnej stratégie a ignorácia nezriaďovanej kultúry v rámci rozpracovanej stratégie. Nezriaďované kultúrne organizácie a centrá (členovia Antény a iní) častokrát suplujú funkciu zriaďovaných inštitúcií a „kultúrnych domov”. Prinášajú obyvateľom miest a dedín rozmanitý kultúrny program a poskytujú vzdelávacie a komunitné aktivity. Pripravovať stratégiu regionálnej kultúry bez komunikácie so subjektmi nezriaďovanej kultúry pôsobiacimi v danom regióne svedčí o nekompetentnej príprave a predpovedá kvalitu pripravovaného dokumentu.

-zníženie rozpočtu na prioritné projekty vybraným príspevkovým organizáciám MK SR. Je nemysliteľné, aby príspevkové organizácie MK SR mali jednoročný projektový rozpočet na prioritné projekty (obsahovú náplň). Je nemysliteľné, aby sa o výsledku pridelenia financií na obsahovú náplň (celoročný program) dozvedeli v máji a je neprípustné, aby sa ministerstvo voči tomu ohradilo argumentom, že ide o financie „navyše”. Takýto argument len podporuje domnienku, že ministerstvo absolútne nepozná realitu a fungovanie svojich vlastných inštitúcií.

-voľba členov Rady FPU nebola transparentná a zdôvodnená. Nakoľko ubehli 4 roky od prvého zasadnutia Rady FPU, prebiehal výber 3 členov rady FPU. Pani ministerka obdržala nominácie do dňa 29.3.2019. Z nominácii pani ministerka nominovala následne 3.4.2019 troch členov rady z oblastí výtvarného umenia, hudby a divadlo - tanec. Nie je však známe, aké odborné predpoklady boli zvažované pre výber do týchto funkcií, aké boli nominácie neúspešných žiadateľov a akými organizáciami boli nominované.

Týmto vyjadrujeme podporu iniciatíve Stojíme pri kultúre a žiadame predsedu vlády Petra Pellegriniho o okamžité odvolanie Ľubice Laššákovej z postu Ministerky kultúry Slovenskej republiky skôr ako dôjde k ďalším nezvratným škodám. Lebo to, čo sa budovalo dlhodobo sa dá zničiť aj za pár mesiacov.